UAB „pramelektra“ teikia prieigą prie pramelektra.lt svetainės (toliau „Parduotuvė) ir parduoda šioje svetainėje nurodytas prekes atsižvelgiant į sąlygas (toliau tekste „Sąlygos), išdėstytas šiame puslapyje.

Naudodamiesi pramelektra.lt svetaine, be jokių išlygų, išreiškiate savo sutikimą su nurodytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

 

NAUDOJIMO SĄLYGOS


1. Bendrosios nuostatos

1.1. UAB „pramelektra“ (toliau –  Pardavėjas) teikia prieigą prie pramelektra.lt elektroninės prekybos interneto svetainės (toliau - „Parduotuvė“) ir parduoda Parduotuvėje nurodytas prekes remiantis šiomis sąlygomis (toliau - „Sąlygos“), o Jūs (toliau – „Pirkėjas“), užsiregistruodamas Parduotuvėje, naudodamasis Parduotuvės paslaugomis, įskaitant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, atsiskaitymą už užsakytas prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos naudojimą bei savo, bet kokio pobūdžio, informacijos pateikimą, įsipareigojate laikytis visų šiose Sąlygose nustatytų įsipareigojimų ir tvarkos.

1.2. Pardavėjas turi teisę bet kada vienašališkai keisti šias Sąlygas. Sąlygų pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje momento. Jei Pirkėjas, po Sąlygų pakeitimų paskelbimo, bet kokiu būdu toliau naudojasi Parduotuve, laikoma, kad jis besąlygiškai sutinka su visais Sąlygų pakeitimais.

2. Pirkėjo paskyra

2.1. Pirkėjas, norėdamas pirkti Parduotuvėje ir/arba naudotis kitomis Parduotuvės paslaugomis, privalo sukurti savo paskyrą. Paskyros sukūrimo metu Pirkėjas privalo nurodyti teisingus ir išsamius visus privalomus duomenis. Pirkėjas pilnai atsako už pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima pilną atsakomybę už visas pasekmes kurios gali atsirasti ar atsirado dėl pateiktų duomenų neteisingumo.

2.2. Pirkėjas įsipareigoja nedelsdamas pakeisti prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Pardavėjui, jiems pasikeitus. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas vykdo visas savo pareigas ir naudojasi savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Pirkėjo pateikti prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir/ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas supranta ir sutinka kad bet kokius veiksmus atliktus pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, taip pat imtis visų įmanomų priemonių, kad tretieji asmenys nepasinaudotų Pirkėjo prisijungimo duomenimis paslaugoms ir/ar prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti. Pirkėjas prisiima pilną atsakomybę už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo atlikti naudojant Pirkėjo prisijungimo duomenis.

2.4. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Pirkėjui apriboti teisę naudotis arba visiškai panaikinti Pirkėjo paskyrą jei Pardavėjui kyla įtarimų dėl Pirkėjo sąskaitos naudojimo teisėtumo arba jei Pirkėjas nesilaiko šių sąlygų reikalavimų.

2.5. Sukurdamas savo paskyrą Parduotuvėje ir pateikdamas Pardavėjui savo duomenis ir /ar informaciją, Pirkėjas sutinka, jog Pardavėjas valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Pirkėjo (juridinio/fizinio asmens) duomenis ir naudotų juos šiose salygose numatytais tikslais, taip pat tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslais, įsiskolinimų valdymui bei kitais tikslais, nurodytais Privatumo politikos apraše. Sutikdamas su šiomis Sąlygomis, Pirkėjas taip pat sutinka su Pardavėjo privatumo politika.

2.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir/ar bet kokį jos turinį. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad Pardavėjas niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas

3.1. Pirkimo – pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui, t.y. kai Pirkėjas Parduotuvėje, suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą ir pasirenka mokėjimo būdą.

3.2. Šalys susitaria, jog konkreti pirkimo–pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas, susipažinęs su Sąlygomis, patvirtina pirkimą elektroniniu paštu su Pardavėju.

3.3. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Parduotuvėje.

4. Prekės ir jų kainos

4.1. Prekės šioje sutartyje reiškia visas prekes, kuriomis Pardavėjas prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje. Informacija apie prekę (prekės aprašymas) yra pateikiama Parduotuvėje šalia kiekvienos konkrečios prekės. Tuo atveju, jei pateikta informacija apie prekę yra nepakankama Pirkėjui, arba Pirkėjas mano kad ji yra klaidinanti, Pirkėjas, prieš pirkdamas prekę, privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos suteikimo. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje suteikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.

4.2. Pardavėjas turi teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant, Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas, prekių pristatymo sąlygas.

4.3. Konkrečios prekės kaina yra kaina nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo užsakymo patvirtinimo metu.

4.4. Prie kiekvienos prekės yra nurodyta ar į nurodytą prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM). Į prekės kainą nėra įskaičiuotas prekės pristatymo mokestis, jei aiškiai nenurodyta kitaip.

5. Apmokėjimas

5.1. Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Pirkėjas pilnai apmoka už prekes bei jų pristatymą. Priklausomai nuo pasirinkto apmokėjimo būdo, tačiau ne vėliau nei per 48 valandas (jei aiškiai nenurodytas kitas apmokėjimo terminas) nuo prekių pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo momento, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui visą prekių kainą ir jų pristatymo kainą išankstiniu banko pavedimu arba naudodamasis atsiskaitymų sistema paypal.com . Apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma nurodytoje Pardavėjo banko sąskaitoje arba gaunamas patvirtinimas iš atsiskaitymų sistemos paypal.com.

5.2. Pirkėjui nesumokėjus per 48 valandų terminą, arba per kitą aiškiai nurodytą mokėjimo terminą, išankstiniu banko pavedimu ar naudojantis atsiskaitymų sistemomis paypal.com pagalba, pirkimo–pardavimo sutartis nutrūksta, Pirkėjas neturi teisės reikalauti, o Pardavėjas neturi pareigos perduoti prekės (-ių) Pirkėjui.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvoje.

6.2. Apie prekių pristatymo kainą Pirkėjui yra pranešama Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

6.3. Lietuvoje prekės pristatomos Pirkėjui ne vėliau nei per 5 darbo dienas po apmokėjimo gavimo dienos.

6.4. Pirkėjo užsakytos prekės yra išsiunčiamos kurjeriniu paštu ir yra pristatomos Pirkėjo užsakyme nurodytu adresu. Jeigu prekių gavėjas yra ne pats Pirkėjas, užsakyme jis turi nurodyti asmens, atsiimsiančio prekes (gavėjo), vardą ir pavardę.

6.5. Pirkėjas sutinka, kad, užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo dokumentuose, laikoma, kad prekė yra perduota perduota Pirkėjui.

6.6. Pristačius prekę, Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo privalo patikrinti siuntos pakuotės būklę. Jei Pirkėjas arba kitas prekę priimantis asmuo pastebi išorinį siuntos pakuotės pažeidimą, jis privalo tai pažymėti lydinčiuose dokumentuose ir surašyti Pakuotės pažeidimų (patikrinimo) aktą. Pirkėjui arba kitam prekę priimančiam asmeniui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir vėliau pretenzijos dėl siuntos pakuotės pažeidimo nepriimamos.

6.7. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas yra neįmanomas dėl to, kad Pirkėjas užsakydamas prekę nurodė neteisingą prekių pristatymo adresą, Pirkėjas privalo sumokėti 100 eurų baudą ir atlyginti visus Pardavėjo nuostolius, kuriuos patyrė Pardavėjas dėl Pirkėjo įsipareigojimų netinkamo vykdymo arba nevykdymo. Tokiu atveju pirkimo – pardavimo sutartis laikoma nutraukta, o Pardavėjas grąžina Pirkėjui už prekes sumokėtus pinigus, iš jų išskaitęs baudą ir savo nuostolius, ne vėliau kaip per trisdešimt darbo dienų nuo prekių su įgalioto asmens žyma apie nerastą adresatą grąžinimo Pardavėjui dienos.

6.8. Pardavėjas neatsako už tai, kad Pirkėjui nebuvo pristatytos ar buvo pavėluotai pristatytos užsakytos prekės, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

6.9. Jeigu Pirkėjas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Pardavėjas įgyja teisę atsisakyti pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir vienašališkai, nesikreipdamas į teismą, nutraukti prekių pirkimo–pardavimo sutartį. Apie pirkimo–pardavimo sutarties nutraukimą Pirkėjui yra pranešama Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Jei Pirkėjas yra sumokėjęs už prekes, kai jam pranešama apie sutarties nutraukimą, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti už prekes sumokėtus pinigus Pirkėjui ne vėliau kaip per trisdešimt darbo dienų nuo sutarties nutraukimo dienos.

7. Garantija

7.1. Visoms Parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama gamintojo kokybės garantija.

7.2. Parduotuvėje parduodamų prekių galiojimo terminas yra neribotas, jei šalia prekės aiškiai nenurodyta kitaip.

8. Prekių grąžinimas

8.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes, vadovaudamasis 2001 m. birželio 29 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo". Tokias prekes Pirkėjas gali grąžinti per jas pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas paštu ne vėliau nei per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo Pirkėjui dienos. Tokiu atveju Pirkėjui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina. Pirkėjui negrąžinamos ir nekompensuojamos prekės pristatymo išlaidos. Prekių grąžinimo Pardavėjui išlaidas apmoka Pirkėjas. Už prekes, kurios grąžinamos laikantis šiame punkte numatytų sąlygų, Pirkėjo sumokėti pinigai yra grąžinami ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo Pirkėjo grąžinamų prekių pristatymo Pardavėjui dienos.

8.2. Grąžinamos prekės privalo būti su nepažeistomis plombomis (jei tokios yra), negali būti naudotos ar praradusios prekinę išvaizdą. Prekės turi būti grąžinamos toje pakuotėje, kurioje jos buvo pristatytos. Už visišką prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra iki galo sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga ir/arba netinkamai supakuota, praradusi prekinę išvaizdą, ar naudota Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamos prekės ir negrąžinti už ją Pirkėjo sumokėtų pinigų.

8.3. Pirkėjas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai.

8.4. Pirkėjas turi teisę nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį, pranešdamas raštu apie tai Pardavėjui per septynias darbo dienas nuo prekių pristatymo. Tokiu atveju Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą, pasiima prekes ir grąžina visą už prekes sumokėtą sumą per penkiolika darbo dienų.

9. Komentarai

9.1. Pirkėjas turi teisę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Parduotuvėje esančias prekes, jas rekomenduodamas kitiems asmenims arba rašydamas atsiliepimus Parduotuvėje.

9.2. Naudodamasis 10.1 punkte nurodyta teise, Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, kad bet kokie Pirkėjo pateikti prekių apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus:

9.2.1. bus teisingi, tikslūs, neapgaulingi ar kitaip klaidinantys;

9.2.2. nepažeis Pardavėjo ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, teises į komercinę paslaptį, teises į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

9.2.3. nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų.

9.3. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Pirkėjo komentarus ir atsiliepimus jam apie tai nepranešęs.

9.4. Pirkėjas supranta, kad jis pats, o ne Pardavėjas, yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Pirkėjas siunčia, laiko ar platina naudodamasis Parduotuve.

9.5. Naudodamasis Parduotuve ir bet kokiu būdu teikdamas informaciją, Pirkėjas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Pardavėjui šias išimtines teises:

9.5.1. teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamą ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Pirkėjo pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

9.5.2. teisę kurti išvestinius kūrinius iš Pirkėjo pateiktos informacijos.

10. Intelektinė nuosavybė

10.1. Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius intelektinės nuosavybės objektus yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamas arba platinamas be išankstinio raštiško Pardavėjo sutikimo.

10.2. Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje, yra Pardavėjo nuosavybė arba Pardavėjas juos teisėtai naudoja.

11. Pardavėjo atsakomybės ribojimas

11.1. Pardavėjo atsakomybė Pirkėjui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Sąlygų, yra ribojama pinigų suma, kurią Pirkėjas sumokėjo už paskutines įsigytas iš Pardavėjo prekes.

11.2. Pirkėjas sutinka, kad Pardavėjas nėra ir nebus atsakingas už Pirkėjo ar trečiųjų asmenų patirtus netiesioginius nuostolius, kurie gali atsirasti dėl Parduotuvės veikimo sutrikimų.

12. Taikytina teisė

12.1. Šioms Sąlygoms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13. Informacijos siuntimas

13.1. Pardavėjas visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Pirkėjui registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Sąlygas Pirkėjui siunčiama informacija laikoma gauta Pirkėjo nuo jos išsiuntimo momento.

13.2. Pardavėjas neatsako už bet kokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Pardavėjo. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Pirkėjui, kopijos buvimas Valdytojo serveryje yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Pirkėjui išsiuntimą.

13.3. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Pirkėjas siunčia Parduotuvės skyriuje "Kontaktai" nurodytais kontaktiniais adresais.

14. Baigiamosios nuostatos

14.1. Jeigu kuri nors šių Sąlygų nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa iš dalies arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sąlygų nuostatų. Tokiu atveju šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

14.2. Šalys susitaria, jog Pardavėjas gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Sąlygų, tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

14.3. Šalys susitaria, kad šios Sąlygos turi viršenybę visų Parduotuvėje Pirkėjui pateikiamų paaiškinimų ir paslaugų aprašymų atžvilgiu, taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šiomis Sąlygomis.

14.4. Visi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo kilę nesutarimai dėl šių Sąlygų vykdymo yra sprendžiami derybų būdu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal Pardavėjo buveinės vietą.